KMA-policy

  KMA-Policy

  KVALITETS-, MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖPOLICY

   

   

  KVALITETSPOLICY

   

  SVENSK HUSTEKNIK AB skall alltid sträva efter att leverera en slutprodukt med hög kvalitet som överensstämmer med kundens önskemål.

   

  För att lyckas med detta ska vi:

   

  • Ständigt förbättra vårt ledningssystem.
  • Hålla överenskomna tider.
  • Arbeta för att ha utbildad och engagerade medarbetare.
  • Sträva efter att minimera antalet besiktningsanmärkningar
  • Leverera varje projekt, litet som stort med nöjda kunder som blir en bra referens för framtiden

   

  MILJÖPOLICY

   

  Vi ska aktivt arbeta för att hålla en hög miljöprofil. För byggsektorn gäller generellt att dess största miljöpåverkan består i utnyttjande av stora mängder råvaror och energi samt utnyttjande av material vars kemiska sammansättning kan vålla miljö- och hälsoproblem, både i kortare och längre perspektiv.

   

  Då byggbranschen är en av de branscher som har störst påverkan på miljön och allt högre ställda krav från våra kunder har vi på SHT BYGG enats om följande:

   

  • I vår verksamhet skall vi begränsa miljöpåverkan så långt det går och är ekonomiskt möjligt.
  • I samarbete med anlitade sophanteringsföretag ska vi sortera och återvinna  rivnings- och överblivet material i möjligaste mån.
  • Material för inbyggnad och färdiga byggnadsdelarskall skyddas från fukt och åverkan.
  • Sträva efter att använda miljövänliga material och arbetsmetoder. Byggvarubedömningen skall användas för stöd vid materialval.
  • Arbeta för att för att utveckla och förbättra vårt miljöarbete.
  • Minst uppfylla de krav som lagstiftningen och våra kunder ställer.
  • Se till att all vår verksamhet omfattas av vårt miljöarbete.

   

  ARBETSMILJÖPOLICY

   

  För att säkra ett långsiktigt hållbart arbetsklimat har vi på SVENSK HUSTEKNIK AB

  Gemensamt bestämt följande:

  • Så långt det går förebygga arbetsskador genom att tillhandhålla och använda lämplig utrustning och verktyg i vårt dagliga arbete.
  • Tillhandahålla en bra företagshälsovård.
  • Genom kontinuerliga skyddsronder förebygga ev olyckor.
  • God ordning ska gälla på samtliga arbetsplatser.
  • Aktivt arbeta för att genom t.ex. rotation undvika monotona arbetsuppgifter.
  • Genom lyhördhet arbeta för att den fysiska arbetsmiljön såväl som den psykosociala arbetsmiljön är god.